Projektový manažment

Projektový manažment

Spoločnosť AQ management, s.r.o. poskytuje služby projektového manažmentu v oblasti fotovoltiky a hydroenergetiky s primárnym zameraním na fotovoltické elektrárne a malé vodné elektrárne s inštalovaným výkonom do 1 MW.

Naše skúsenosti s projektovým manažmentom sme nadobudli počas prípravy a realizácie vlastných investičných zámerov a príležitostí, no tieto chceme odovzdať ďalej aj prostredníctvom spolupráce s investormi v oblasti nasej pôsobnosti. Našim klientom zabezpečíme vypracovanie investičného zámeru a vypracovanie všetkých súčastí projektovej dokumentácie, podľa ktorej bude projekt následne úspešne zrealizovaný.

Na základe vstupných informácií ide v prvotnej fáze o poskytnutie základného návrhu pripravovaného projektu, uzatvorenie všetkých zmluvných dokumentov podľa dohodnutých podmienok, vypracovanie konkrétneho investičného zámeru a následná analýza celej investície vrátane analýzy projektových nákladov, rizík, časového harmonogramu, postupná realizácia projektu zahŕňajúca koordináciu, riadenie a kontrolu až po odovzdanie diela a jeho následné uvedenie do prevádzky.

Základné fázy projektu

Projektový manažment je pre nás procesom plánovania, organizovania a využívania zdrojov pre úspešné dokončenie špecifických cieľov v projekte. Hlavnou úlohou projektového manažmentu je splniť všetky požiadavky na projekt pri dodržaní obmedzení. Typickými obmedzeniami sú dohodnutá špecifikácia projektu, čas a rozpočet. Vedľajším a zároveň ambicióznejším cieľom nášho projektového manažmentu je rozumne využiť zdroje potrebné k dosiahnutiu stanovených cieľov.

Plánovanie projektu
Plán projektu je neoddeliteľnou súčasťou projektového manažmentu, ale počas realizácie projektu sa stále zdokonaľuje a vylepšuje. Základné ciele projektu musia byť definované a prevedené do konkrétnych výstupov. V rámci projektového manažmentu sa vytipujú podstatné kroky, ktoré majú viesť k dosiahnutiu cieľov a zahrnú sa do časového a pracovného plánu. Vychádza sa pritom z dostupnosti či štruktúry zdrojov a cash flow plánovanej investície.

Organizovanie projektu
V projektovom manažmente je dôležité aby rôzne úlohy a zodpovednosti v rámci projektu boli prideľované podľa individuálnych schopností a skúseností. Veľký dôraz sa kladie aj na vytvorenie špecializovaného tímu ku konkrétnemu projektu, ale aj identifikovanie a tvorba vzťahov so širším prostredím.

Organizácia a vedenie stretnutí
Koordinátori projektov súhlasia s názorom, že stretnutia v rámci projektu zohrávajú v projektovom manažmente dôležitú úlohu. Stretnutia by preto mali byť organizované profesionálnym spôsobom, s prihliadnutím na možnú medzinárodnú dimenziu projektov európskej spolupráce. Komunikácia medzi stretnutiami musí byť tiež efektívne naplánovaná.

Monitoring a evalvácia
Ak chceme dosiahnuť kvalitu, je sústavný monitoring progresu práce, ako aj hodnotenie procesu pre projektový manažment nevyhnutnosťou.

Administrácia a finančný manažment
Administratívna stránka projektovej práce, obzvlášť finančný manažment projektu, sa ako súčasť projektového manažmentu nesmie podceňovať. Už na začiatku práce na projekte musia mať partneri určený prehľadný systém vypracovania správ a jasné dohody, pričom je prospešné využiť skúsenosti z iných projektov.