Projektový manažment MVE

Projektový manažment MVE

V rámci komplexných služieb projektového manažmentu MVE pokrývame aj nasledujúce špecifické oblasti:

 • Zmluvné zabezpečenie spolupráce so všetkými zúčastnenými subjektmi v procese prípravy, realizácie resp. sprostredkovania projektu ako napr. právne kancelárie, účtovnícke spoločnosti, daňové poradenstvo, odborný dozor atď.
 • Dokonalá znalosť prostredia v oblasti právneho a ekonomického zabezpečenia realizácie projektov
 • Realizácia resp. sprostredkovanie projektov za výhodných podmienok
 • Zabezpečenie a koordinácia všetkých stupňov projektovej dokumentácie – štúdie, dokumentácie pre územné a stavebné konanie, realizačné dokumentácie
 • Inžinierska činnosť – zabezpečovanie územných rozhodnutí a stavebných povolení, vysporiadanie pozemkov dotknutých stavbou
 • Právna pomoc a zabezpečenie zmluvného vzťahu s právnickou kanceláriou so skúsenosťami v oblasti energetiky za výhodných podmienok
 • Sledovanie právneho prostredia a prispôsobovanie časového harmonogramu a realizácie projektov podľa vývoja legislatívneho prostredia
 • Zabezpečenie rýchlej a efektívnej komunikácie s právnickou kanceláriou podľa potreby
 • Komunikácia s bankou, sústredenie všetkých podkladov potrebných k príprave komunikácie s bankou a následné zabezpečenie spolufinancujúcej banky
 • Výber vhodného dodávateľa schopného dodávky požadovanej technológie
 • Daňové poradenstvo, účtovníctvo a následný audit (pokrývajúc všetky aspekty úspešnej realizácie projektov vrátané cezhraničného prechodu tovaru, dodávok tovaru a materiálov, pohybu pracovnej sily)
 • Operatívne zmeny v jednotlivých súčastiach projektovej dokumentácie napr. zmeny, ktoré odsúhlasuje úrad verejnej správy
 • Komunikácia so všetkými subjektmi dotknutými realizáciou projektov – orgánmi štátnej správy, energetickými spoločnosťami, dotknutými obcami a ich občanmi
 • Zastupovanie investora (zákazníka) vo vzťahu voči energetickej spoločnosti
 • Komunikácia so subdodávateľmi podieľajúcimi sa na realizácii projektu
 • Zabezpečenie geoposudkov a iných potrebných štúdii ohľadom štruktúry pôdy, erózie, archeologického výskumu
 • Zabezpečovanie realizácie záložných práv