AQ management

Úverové poradenstvo v oblasti obnoviteľných zdrojov a real estate

O spoločnosti

AQ management, s.r.o. je dynamická spoločnosť založená v roku 2010, za účelom poskytovania svojich služieb v oblasti prípravy a realizácie projektov malých vodných elektrární.

Naše portfólio sme v ten istý rok rozšírili o projektový manažment fotovoltických elektrární, nakoľko obnoviteľné zdroje energie považujeme za veľmi dôležitú súčasť každej modernej ekonomiky a zvyšovanie podielu takto získanej energie pozitívne vplýva nielen na životné prostredie ale aj na mieru energetickej nezávislosti krajín v rámci koncepcie energetickej politiky príslušných štátov.

Momentálne pôsobíme na území Slovenskej republiky, no plánovaná je aj cezhraničná spolupráca spojená s expanziou do ďalších krajín Európy, kde taktiež uplatníme nami získané skúsenosti. Našim cieľom je bezpodmienečne úspešná realizácia projektov na tej najvyššej úrovni, s profesionálnym a individuálnym prístupom.

Projektový manažment

Spoločnosť AQ management, s.r.o. poskytuje služby projektového manažmentu v oblasti fotovoltiky a hydroenergetiky s primárnym zameraním na fotovoltické elektrárne a malé vodné elektrárne s inštalovaným výkonom do 1 MW.

Naše skúsenosti s projektovým manažmentom sme nadobudli počas prípravy a realizácie vlastných investičných zámerov a príležitostí, no tieto chceme odovzdať ďalej aj prostredníctvom spolupráce s investormi v oblasti nasej pôsobnosti. Našim klientom zabezpečíme vypracovanie investičného zámeru a vypracovanie všetkých súčastí projektovej dokumentácie, podľa ktorej bude projekt následne úspešne zrealizovaný.

Na základe vstupných informácií ide v prvotnej fáze o poskytnutie základného návrhu pripravovaného projektu, uzatvorenie všetkých zmluvných dokumentov podľa dohodnutých podmienok, vypracovanie konkrétneho investičného zámeru a následná analýza celej investície vrátane analýzy projektových nákladov, rizík, časového harmonogramu, postupná realizácia projektu zahŕňajúca koordináciu, riadenie a kontrolu až po odovzdanie diela a jeho následné uvedenie do prevádzky.

Základné fázy projektu

Projektový manažment je pre nás procesom plánovania, organizovania a využívania zdrojov pre úspešné dokončenie špecifických cieľov v projekte. Hlavnou úlohou projektového manažmentu je splniť všetky požiadavky na projekt pri dodržaní obmedzení. Typickými obmedzeniami sú dohodnutá špecifikácia projektu, čas a rozpočet. Vedľajším a zároveň ambicióznejším cieľom nášho projektového manažmentu je rozumne využiť zdroje potrebné k dosiahnutiu stanovených cieľov.

Plánovanie projektu
Plán projektu je neoddeliteľnou súčasťou projektového manažmentu, ale počas realizácie projektu sa stále zdokonaľuje a vylepšuje. Základné ciele projektu musia byť definované a prevedené do konkrétnych výstupov. V rámci projektového manažmentu sa vytipujú podstatné kroky, ktoré majú viesť k dosiahnutiu cieľov a zahrnú sa do časového a pracovného plánu. Vychádza sa pritom z dostupnosti či štruktúry zdrojov a cash flow plánovanej investície.

Organizovanie projektu
V projektovom manažmente je dôležité aby rôzne úlohy a zodpovednosti v rámci projektu boli prideľované podľa individuálnych schopností a skúseností. Veľký dôraz sa kladie aj na vytvorenie špecializovaného tímu ku konkrétnemu projektu, ale aj identifikovanie a tvorba vzťahov so širším prostredím.

Organizácia a vedenie stretnutí
Koordinátori projektov súhlasia s názorom, že stretnutia v rámci projektu zohrávajú v projektovom manažmente dôležitú úlohu. Stretnutia by preto mali byť organizované profesionálnym spôsobom, s prihliadnutím na možnú medzinárodnú dimenziu projektov európskej spolupráce. Komunikácia medzi stretnutiami musí byť tiež efektívne naplánovaná.

Monitoring a evalvácia
Ak chceme dosiahnuť kvalitu, je sústavný monitoring progresu práce, ako aj hodnotenie procesu pre projektový manažment nevyhnutnosťou.

Administrácia a finančný manažment
Administratívna stránka projektovej práce, obzvlášť finančný manažment projektu, sa ako súčasť projektového manažmentu nesmie podceňovať. Už na začiatku práce na projekte musia mať partneri určený prehľadný systém vypracovania správ a jasné dohody, pričom je prospešné využiť skúsenosti z iných projektov.

Projektový manažment FVE

V rámci komplexných služieb projektového manažmentu FVE pokrývame aj nasledujúce špecifické oblasti:

 • Zmluvné zabezpečenie spolupráce so všetkými zúčastnenými subjektmi v procese prípravy, realizácie resp. sprostredkovania projektu ako napr. právne kancelárie, účtovnícke spoločnosti, daňové poradenstvo, odborný dozor atď.
 • Dokonalá znalosť prostredia v oblasti právneho a ekonomického zabezpečenia realizácie projektov
 • Realizácia resp. sprostredkovanie projektov za výhodných podmienok
 • Zabezpečenie a koordinácia všetkých stupňov projektovej dokumentácie – štúdie, dokumentácie pre územné a stavebné konanie, realizačné dokumentácie
 • Inžinierska činnosť – zabezpečovanie územných rozhodnutí a stavebných povolení, vysporiadanie pozemkov dotknutých stavbou
 • Právna pomoc a zabezpečenie zmluvného vzťahu s právnickou kanceláriou so skúsenosťami v oblasti energetiky za výhodných podmienok
 • Sledovanie právneho prostredia a prispôsobovanie časového harmonogramu a realizácie projektov podľa vývoja legislatívneho prostredia
 • Zabezpečenie rýchlej a efektívnej komunikácie s právnickou kanceláriou podľa potreby
 • Komunikácia s bankou, sústredenie všetkých podkladov potrebných k príprave komunikácie s bankou a následné zabezpečenie spolufinancujúcej banky
 • Výber vhodného dodávateľa schopného dodávky požadovanej technológie
 • Daňové poradenstvo, účtovníctvo a následný audit (pokrývajúc všetky aspekty úspešnej realizácie projektov vrátané cezhraničného prechodu tovaru, dodávok tovaru a materiálov, pohybu pracovnej sily)
 • Operatívne zmeny v jednotlivých súčastiach projektovej dokumentácie napr. zmeny, ktoré odsúhlasuje úrad verejnej správy
 • Komunikácia so všetkými subjektmi dotknutými realizáciou projektov – orgánmi štátnej správy, energetickými spoločnosťami, dotknutými obcami a ich občanmi
 • Zastupovanie investora (zákazníka) vo vzťahu voči energetickej spoločnosti
 • Komunikácia so subdodávateľmi podieľajúcimi sa na realizácii projektu
 • Organizácia dopravy a kamiónov s dodávkami materiálu a technológií
 • Zabezpečenie geoposudkov a iných potrebných štúdii ohľadom štruktúry pôdy, erózie, archeologického výskumu
 • Zabezpečovanie realizácie záložných práv

Projektový manažment MVE

V rámci komplexných služieb projektového manažmentu MVE pokrývame aj nasledujúce špecifické oblasti:

 • Zmluvné zabezpečenie spolupráce so všetkými zúčastnenými subjektmi v procese prípravy, realizácie resp. sprostredkovania projektu ako napr. právne kancelárie, účtovnícke spoločnosti, daňové poradenstvo, odborný dozor atď.
 • Dokonalá znalosť prostredia v oblasti právneho a ekonomického zabezpečenia realizácie projektov
 • Realizácia resp. sprostredkovanie projektov za výhodných podmienok
 • Zabezpečenie a koordinácia všetkých stupňov projektovej dokumentácie – štúdie, dokumentácie pre územné a stavebné konanie, realizačné dokumentácie
 • Inžinierska činnosť – zabezpečovanie územných rozhodnutí a stavebných povolení, vysporiadanie pozemkov dotknutých stavbou
 • Právna pomoc a zabezpečenie zmluvného vzťahu s právnickou kanceláriou so skúsenosťami v oblasti energetiky za výhodných podmienok
 • Sledovanie právneho prostredia a prispôsobovanie časového harmonogramu a realizácie projektov podľa vývoja legislatívneho prostredia
 • Zabezpečenie rýchlej a efektívnej komunikácie s právnickou kanceláriou podľa potreby
 • Komunikácia s bankou, sústredenie všetkých podkladov potrebných k príprave komunikácie s bankou a následné zabezpečenie spolufinancujúcej banky
 • Výber vhodného dodávateľa schopného dodávky požadovanej technológie
 • Daňové poradenstvo, účtovníctvo a následný audit (pokrývajúc všetky aspekty úspešnej realizácie projektov vrátané cezhraničného prechodu tovaru, dodávok tovaru a materiálov, pohybu pracovnej sily)
 • Operatívne zmeny v jednotlivých súčastiach projektovej dokumentácie napr. zmeny, ktoré odsúhlasuje úrad verejnej správy
 • Komunikácia so všetkými subjektmi dotknutými realizáciou projektov – orgánmi štátnej správy, energetickými spoločnosťami, dotknutými obcami a ich občanmi
 • Zastupovanie investora (zákazníka) vo vzťahu voči energetickej spoločnosti
 • Komunikácia so subdodávateľmi podieľajúcimi sa na realizácii projektu
 • Zabezpečenie geoposudkov a iných potrebných štúdii ohľadom štruktúry pôdy, erózie, archeologického výskumu
 • Zabezpečovanie realizácie záložných práv
vladimir.kollar@aqmanagement.sk
Ružinovská 42, 821 01 Bratislava
+421 907 782 583 +421 908 721 172